OBCHOD. PODMIENKY » Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

OBJEDNÁVKA

Všetky produkty ponúkane v našom katalógu si môžete objednať:

* vyplnením internetovej objednávky- podľa určeného postupu
* telefonicky na čísle 0918 378 229 alebo e-mailom martinhub@gmail.com

V prípade zrušenia objednávky nás kontaktujte:

* e-mailom martinhub@gmail.comtelefonicky na čísle 0918 378 229
* najneskôr však v deň zadania objednávky.

Prevádzkovateľ:

Office:
Martin Hubinák  
M.R.Štefánika 1834/36

Dolný Kubín 026 01

Slovensko

IČO: 43 622 887

DIČ: 1074221610

 

Kamenný obchod:

Rybárske Potreby

Hviezdoslavovo nám.1681

Dolný Kubín 026 01

Slovensko

Tel.: 0918 378 229

E-mail.: martinhub@gmail.com

AKCIE
* Na akciový tovar uverejnený na úvodnej strane sa nevzťahujú ďalšie zľavy ak nie je   uvedené inak.

PLATBA
Platba za tovar môže byt uskutočnená:

* Pri dodaní tovaru v hotovosti a na dobierku.
* Prevodom alebo vkladom na účet.

Bankový učet:

SLSP a.s.

čislo učtu:

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Momentom odsúhlasenia objednávky vzniká zmluvný vzťah medzi nakupujúcim a predávajúcim. Zmluvu je možné podľa zákonov EU vypovedať do 7 pracovných dní bez uvedenia dôvodu.
Vami objednaný tovar Vám dopravíme spolu s daňovým dokladom na adresu akú si určíte.

.

DOVOZ V RÁMCI  SLOVENSKEJ REPUBLIKY

V rámci SR posielame tovar prostredníctvom Slovenskej pošty.

Pre doručovanie zásielok v rámci SR je stanovená jednotná cena za dopravu 6 € / 180,76 Sk

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal bezprostredne pri doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený alebo tovar chýba, je povinný kontaktovať predávajúceho najneskôr nasledujúci pracovný deň od prevzatia zásielky. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený v plnej hodnote. Kupujúci je povinný v prípade poškodenia zásielky uschovať pôvodné balenie zásielky k nahliadnutiu pre doručovaciu spoločnosť a k zhotoveniu fotodokumentácie. Po nahlásení poškodenej zásielky (poškodený alebo chýbajúci tovar) príde zodpovedný pracovník doručovacej spoločnosti spísať škodový protokol a vyhotoviť fotodokumentáciu. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie chyby tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Dodatočnú zmenu doručenia môžete upresniť telefonicky na 0918 378 229 alebo mailom na martinhub@gmail.com

Predávajúci sa zaväzuje:

* dodať správny druh a množstvo tovaru tak, aký bol uvedený v čase objednávky
* na základe objednávky zákazníka dodať tovar v dohodnutej cene
* vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad.
* tovar primerane zabaliť a doručiť čo najskôr po priati objednávky.

Tovar dodávame od 24 hod do 14 dní pokiaľ je tovar na sklade.
* Pod dodacou lehotou sa rozumie čas za ktorý sa Vám za normálnych okolností ( tovar je na sklade, dodávateľ má tovar na sklade), dodá objednaný tovar. (5 dní - pracovných ),

Kupujúci sa zaväzuje:

* prevziať objednaný tovar
* zaplatiť za dodaný tovar v jeho ponúkanej alebo dohodnutej cene.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

* za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou,  alebo zásielkovou službou.
* za poškodenie tovaru zavinené poštou alebo zásielkovou službou
* za prípadné nedodanie tovaru , ku ktorému došlo vinou výrobcu /dodávateľa/ v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Reklamácie:
Reklamácie sú vybavované:

* telefonicky na čísle 0918 378 229 v pracovných dňoch od 9.30 - 17,00
* e-mailom martinhub@gmail.com
* poštou, spolu s reklamovaným tovarom prosíme priložiť sprievodný list, ohľadne poškodenia  na tovare.
* reklamovaný , uznaný tovar obratom vymeníme za nový pokiaľ taký istý máme skladom,
resp. po dohode za zákazníkom zašleme iný náhradný tovar, alebo vrátime sumu za tovar.

ZÁRUKA
* na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja.
* predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia.
* záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou klienta.

DODANIE

Pokiaľ si objednáte tovar budete tel. alebo emailom kontaktovaný na overenie objednávky a dohodnutie času dodania.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Všeobecné ustanovenie
2. Záručné podmienky
3. Spôsob prevedenia reklamácie
4. Lehota na vybavenie reklamácie
5. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenie
Ku každému zakúpenému tovaru pri jeho kúpe je prikladaná faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list a záručný doklad. Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpisom na faktúre. Pokiaľ nie je tovar prevzatý osobne, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, keď tovar preberá dopravca.

2. Záručné podmienky
Dĺžka záruky v mesiacoch je uvedená pri každom tovare na faktúre. Táto doba začína dňom vystavenia faktúry a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny za iný - opravený výrobok - záručná doba pokračuje ďalej a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol výrobok na reklamácii. Zákazník dostane kópiu reklamačného protokolu, kde bude uvedené nové výrobné číslo. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe tohto reklamačného protokolu.
Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
- ak dňom prevzatia tovaru do opravy vypršala záručná doba
- porušením ochranných pečatí a nálepiek, alebo ich prelepením,.
- mechanickým poškodením tovaru prípadne neodborným zásahom do tovaru v čase záruky
- elektrickým poškodením (viditeľne zhorené súčiastky)
- poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť priamo s prepravcom)
- neodbornou inštaláciou
- úmyselnou a vedomou zmenou parametrov tovaru
- pokiaľ sú originál štítky, nálepky a pásiky prelepené neodstrániteľnými nálepkami
- tovar bol poškodený živlami
Na krmivo je poskytovaná obmedzená záruka.
V prípade neoprávnenej reklamácie si môže dodávateľ vyúčtovať všetky náklady spojené s opravou a testovaním vo výške najmenej 10 € / 301,26 Sk

Dodávateľ si vyhradzuje právo nahradiť nefunkčný  a neopraviteľný tovar za iný - obdobný so zrovnateľnými technickými parametrami.

3. Spôsob vybavenia reklamácie
Reklamácie sa vybavujú výhradne na adrese dodávateľa tovaru.
Zákazník doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu prevádzky kamenného obchodu:

Rybárske Potreby

Hviezdoslavovo nám.1681

Dolný Kubín 026 01

Tovar musí byť v pôvodnom obale, v úplnom stave.. Ku každému výrobku musí byť priložená kópia faktúry o kúpe reklamovaného tovaru. Reklamácie budú uznané len v prípade, že je špecifikovaná konkrétna závada na tovare. Pri prevzatí tovaru na reklamáciu je so zákazníkom spísaný reklamačný lístok a začína plynúť zákonná lehota na vybavenie reklamácie.

4. Lehota pre vybavenie reklamácie
Lehoty na vybavenie reklamácie upravujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.

5. Záverečné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 21.03. 2010.
Pri nesplnení vyššie uvedených reklamačných podmienok nebude reklamácia uznaná !
Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

MzQwYzZlY